HDZ BiH želi razvlastiti Federaciju BiH kada je u pitanju rudarstvo.   Zastupnici ove stranke su, naime, dostavili Predstavničkom domu FBIH amandmane na prijedlog Zakona o rudarstvu FBiH koji bi trebaloi biti razmatrani na sjednici u srijedu. Prema tim amandmanima, Federacija bi ostala nadležna samo za eksploataciju uglja, dok bi eksploatacija svih drugih miniralnih sirovina i drugih ruda bila pod kontrolom kantona.

Pratimo član 6 predloženog Zakona o rudarstvu FBiH. Evo kako glasi:

“(1) Mineralnim sirovinama, u smislu ovog zakona, smatraju se sve organske i neorganske mineralne sirovine koje se nalaze u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju, u primarnom obliku (ležištu) ili u nanosima, jalovištima, topioničkimtroskama i prirodnim rastvorima i to:

a) energetske mineralne sirovine — sve vrste fosilnih ugljeva, ugljovodonici u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju, sve vrste bituminoznih i uljnih stijena, ostali gasovi koji se nalaze u zemlji i radioaktivne mineralne sirovine;

b) mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihova jedinjenja;

c) sve vrste soli i solnih voda i gasovi koji se sa njima javljaju;

d)  geotermalna energija, geotermalne i termalne vode iz kojih se može dobiti i koristiti akumulirana toplota u energetske svrhe, osim mineralnih i geotermalnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao voda za piće i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama;

e)  nemetalne mineralne sirovine: abrazivi, azbesti, barit, bentonit, bijeli boksit, cementni laporci, dijatomit, dolomit, feldspat, fluorit, gips, grafit, kreda, krečnjak, kvarc, kvarcni pijesak, kvarcit, keramičke i vatrostalne gline, keramziti, škriljci, liskuni, magneziti, opekarske gline, pirofiliti, sumpor, tuf, talk, talkni škriljci, tehničko-gradevinski kamen, arhitektonsko-gradevinski kamen, ukrasno i poludrago kamenje, šljunak i pijesak za gradevinarstvo izvan javnog vodnog dobra;

f)  sve sekundarne mineralne sirovine koje se javljaju kao neiskorišteni ostatak dobijanja, oplemenjivanja i prerade primarnih mineralnih sirovina i

g)  sve nenabrojane mineralne sirovine prirodnog porijekla.

(2) Upravljanje mineralnim sirovinama iz člana 6. stav (1) tač. a), b), c) i d) ovog Zakona vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).

(3) Upravijanje mineralnim sirovinama iz člana 6. stav (1) tač. e), f) i g) ovog Zakona vrše kantonalna ministarstva nadležna za rudarstvo”.

Dakle, prijedlog Zakona koji je odstavljen Parlamentu Federacije podrazumijeva da Federacija upravlja eksploatacijom energetskih mineralnih sirovina (ugalj, gas, uljne stijene), mineralnih sirovina iz koji se mogu proizvoditi metali, svih vrsta soli i solnih voda, te geotermalne energije i geotermalnih voda.

Međutim, HDZ BiH je dostavio amandmane Parlamentu Federacije   koji predviđaju da Federacija bude nadležna samo za eksploataciju uglja i gasa.

“Smatramo da dio mineralnih sirovina trebaju biti u nadležnosti Federacije, a drugi dio mineralni sirovina trebaju biti u nadležnosti kantona. Razlog je vec spomenut tj. problematika zajedničke nadležnosti jer je ovim zakonom oduzet dio prava kantonima”, navedeno je obrazloženju HDZ-ovih amandmana.

Evo šta HDZ predlaže.

“U članku 6. stavci (2) i (3) mijenjaju se i glase: (2) Upravljanje mineralnim sirovinama iz članka 6. stavak (1) točka a) ovog zakona vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo). (3) Upravljanje mineralnim sirovinama iz članka 6. stavak (1) točka b), c), d), e), t i g) ovog zakona vrše kantonalna ministarstva nadležna za rudarstvo”.

Dakle, HDZ BiH predlaže da Federacija BiH upravlja samo eksploatacijom uglja i gasa, dok bi sve druge sirovine bile u nadležnosti kantona.

Prijedlog Zakona o rudarstvu bit ne na dnevnom redu Predstavničkog doma FBiH zakazanoj za srijedu. Ukoliko bi opozicija podržala prvobitni prijedlog, ruke HDZ-a nisu potrebne za usvajanje ovog zakona. No, da li će SDP, NiP i Naša stranka smjeti usvojiti zakon u tekstu koji ne želi Dragan Čović?