Optuženi u predmetu Dobrovoljačka i zvanično su uputili zahtjev Visokog sudskom i tužilačkom vijeću za zaštitu od proizvoljnog postupanja Tužilaštva BiH. Prema potvrdi iz VSTV-a zahtjev je predat u petak 3. juna 2022. godine. Dopis je na znanje dostavljen i Uredu visokog predstavnika, OSCE-u, Ambasadama SAD-a, Velike Britanije, Austrije i Njemačke, kao i Sergeu Brammertzu, glavnom tužiocu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

U konkretnom predmetu VSTV se moli da ispita postupanje tužilaca, koji su podigli optužnicu u ovom predmetu i to uprkos brojnim odlukama međunarodnih sudova (sudovi u Londonu i Beču prilikom odlučivanja o izručenju pojedinaca kojima su stavljana na teret djela u vezi sa ovim predmetom) i drugih međunarodnih tijela (tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju), zatim uprkos brojnim prikupljenim dokazima po osnovu kojih je upravo Tužilaštvo BiH (međunarodni tužioci) donijelo bilo odluku o nesprovođenju istrage (nisu ispunjeni elementi krivičnog djela i nema dokaza da su tada osumnjičeni počinili krivična djela).

„Možda postupanje pojedinačnih tužilaca ne bi bilo sporno da nisu u cijelosti zanemarili ranije provedene dokaze, očito i vještačenja, i naložili potpuno nova vještačenja, vrlo upitna i diskutabilna, bit ćemo slobodni i reći i „naručena“ vještačenja iz kojih proizlazi tendenciozno postupanje, bez uporišta u propisima i dokazima. I upravo po osnovu takvih vještačenja, zanemarujući u cijelosti ranije prikupljene dokaze, tužioci predvođeni Milankom Kajganićem su odlučili da podignu optužnicu u ovom predmetu, čak i u odnosu na lica koja nikada ranije tokom 30 godina nisu bila ni predmet sumnjičenja. Sve ovo provedeno je bez ikakva konkretnog obrazloženja“, navodi se između ostalog u pritužbi.

Nadalje se traži da se utvrdi zašto se istraga provodi još od 2006. godine, te zašto nije ranije donesena bila odluka po pritužbama na naredbu o obustavi istrage od 17.01.2012. godine?

S obzirom da dopis potpisuju visokopozicionirani pripadnici MUP-a RBiH koji do sada nisu bili osumnjičeni u ovom slučaju pitanje je kako i na koji način su de facto dopisani u optužnici nakon 30 godina od događaja i bez da su ranije bili predmet istrage?

„Kako i na koji način je došlo do odabira vještaka u ovom predmetu, a posebno Centra za vještačenje „Zenit“ d.o.o. Banja Luka (Stamenko Novaković i Mladen Marinković), kao i vještaci Mile Matijević iz Banja Luke, Zoran Tomaš i Željko Karan? Ovo posebno imajući u vidu da su neka od imena vještaka dovođena u vezu i sa činjenjem krivičnih djela, te nestručnim postupanjima.
Čime su se postupajući tužioci vodili i zašto su zanemarili obavezu prikupljanja dokaza koji idu u korist optuženima? Zašto su postupili očito pristrano u ovom predmetu i po čijim instrukcijama? Zašto je zanemaren nacrt rješenja broj: AP-4/12 od 12.07.2016. godine, kojim se na 105 stranica odbijaju pritužbe oštećenih, te na osnovu čega je doneseno rješenje kojim se naknadno usvajaju pritužbe oštećenih? Posebno, na koji način je uopšte došlo do proširenja optužbi na njih“, ističe se.

Traži se preispitivanje postupanja tužilaca i angažman vještaka u ovom predmetu, a u što će se i organi VSTV-a moći uvjeriti ukoliko se upuste u ispitivanje ovih navoda.

„Ilustracije radi ćemo ukazati na samo jedan od navoda provedenog „vještačenja“ – gdje se tvrdi da prilikom slijetanja predsjednika Izetbegović Alije na aerodrom u Sarajevu i kasnijim događajima, da isti nije bio zarobljen, jer mu je general Kukanjac rekao „da nije uhapšen, da smo mu spasili život i da će imati poseban tretman“, nakon čega vještaci zaključuju da bez obzira kako se Alija Izetbegović osjećao tada on nije bio ratni zarobljenik nego pregovarač u pregovorima, da je u svom svojstvu predsjednika bio legitiman vojni cilj, a da kolona u kojoj je evakuisana Komanda 2. vojne oblasti nije predstavljala legitiman vojni cilj?!“, dodaje se.

Vjeruju da je sasvim jasno u kojem interesu su pisani ovi navodi vještačenja, a kasnije preuzeti i u samoj optužnici predlaganjem istih kao dokaza. Sve potkrjepljuju činjenicom da je značajan dio obrazloženja sporne optužnice pisan na ekavici, što očito vodi ka zaključku da se radi o „preuzetom tekstu inozemnog organa“, čime je ozbiljno narušen kredibilitet i nezavisnost Tužilaštva BiH.

„Molimo da VSTV kao nadležni organ primi k znanju da ovakvo postupanje Tužilaštva BiH predstavlja i ozbiljno ometanje pravde i pruža neograničenu mogućnost montiranja optužnica i progona na političkoj osnovi, a što svakako vodi do urušavanja principa vladavine prava.  Neodrživo je da VSTV i UDT mirno posmatraju ovakve prakse, pod izgovorom „poštovanja nezavisnosti Tužilaštva“, dok istovremeno javnost saznaje da su pojedinci istog Tužilaštva „brisali tonske zapise“ (04.12.2019.) i „sigurnom linijom“ obezbijedili osumnjičenim bjekstva od pravde u druge države (slučaj M. Savčić)“, kaže se između ostalog u zahtjevu kojeg potpisuju Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob i Ismet Dahić.

Podsjećamo da je i advokat Senad Pećanin koji je član pravnog tima prof.dr. Ejupa Ganića prvooptuženog u slučaju Dobrovoljačka govorio o zloupotrebama Tužilaštva BiH u ovom slučaju.
Optužnicu je nazvao skandaloznom i najavio podnošenje krivične prijave pravnih timova optuženih protiv tužioca Milanka Kajganića, kao i prijavu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.

Pećanin je kazao kako je bivša glavna tužiteljica Gordana Tadić skrivala izvještaj o Dobrovoljačkoj i imenovala novog tužioca za otvaranje nove istrage.

Advokat Pećanin je kazao da su svi dokazi ranije odbačeni kao nedovoljni kao neosnovani, kao dokazi koji ne potkrepljuju navode te da se radi o pokušaju nasilne, vještačke  simetrije u etničkom identitetu optuženih iako je jasno koja je strana izvršila agresiju.

“Radi se o nasilnom vještačkom pokušaju da se stvori nasilna vještačka simetrija ako ništa u jednakom broju etnički optuženih za ratne zločine. Tužilac Kajganić je potpuno svjestan da ova optužnica nema šanse. Mi imamo svjedoke da je v.d. glavnog tužioca Milanko Kajganiće rekao pred svjedocima da je svjestan da ova optužnica nema šanse za uspjeh ali neka ide.”