Zbog manipulacija prilikom konkursne procedure u režiji ministra Adnana Delića, šezdeset i tri udruženja u Federaciji BiH ostala su bez novca iz 2023. godine. U pitanju je 728.458,82 KM koje su iz Budžeta FBiH trebala biti podijeljene udruženjima građana koja djeluju u okviru nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Prvo ćemo navesti koja su to udruženja, zbog NiP-ovog ministra Delića ostala bez novca iz 2023. godine, a onda ćemo se pozabaviti Delićevim propustima koji su dovela do ovakve situacije.

Eko-ronilačka grupa invalida Lukavac trábala je dobiti 11.500 KM, Košarkaški invalidni klub “Bosna” 10.700, Udruženje oboljelih od polimyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine KS 11.100, Savez udruženja oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine Federacije BiH 12.200, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 12.200, Udruženje “Srce za djecu oboljelu od raka” 13.200, Udruženje slijepih gradana Zenica 10.400, Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo 11.200, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug 10.300, Centar za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” 11.900, Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo 11.400, Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” 12.400,Udruženje roditelja djece i mladih s posebnim potrebama i lica sa invaliditetom “I mi se budimo” Ključ 10.100, Udruženje distrofičara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 11.000, Udruženje osoba sa mulitplesklerozom Kantona Sarajevo 11.700, Udruženje oboljelih od morbus crohna i ulceroznog colitisa Federacije BiH 10.800, Udruženje za podršku osobama s intelektualnim i kombinovanim teškoćama “Sunce” Mostar 11.500, Centar za djecu sa višestrukim smetnjama “Vrati mi osmijeh” 10.500, Udruženje za djecu i osobe sa posebnim potrebama “Leptir” Bugujno 13.000, Kantonalno udruženje osoba sa invaliditetom i borbe protiv ovisnosti “Ruka ruci” 10.200, Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima “Dlan” Zenica 10.400, Udruženje porodica djece i osoba sa poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu” 11.500, Udruženje “Jahači nade” 10.200, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica 11.200, Udruženje građana “Nešto više” 9000, Savez udruženja oboljelih od multipleskleroze Federacije BiH 10.600, Udruženje roditelja djece osoba sa autizmom URDOSA 12.000, Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona 10.700, Udruženje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju “Mala sirena” 13.100, Udruženje Klub borilačkih sportova “Perfekt” 7.000, Udruženje mladih “Ružičnjak – Los Rosales” 12.000, Udruženje za sport i rekreaciju “Challenge” 13.000, Udruženje gluhih i nagluhih grada Živinice 10.444, Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom “Amputirci” Bužim 11.700, Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo 11.457, Savez distrofičara Federacije BiH 11.800, Udruženje Život sa down sindromom Federacije BiH 10.200, Savez udruženja gluhih i nagluhih Federacije BiH 10.100, Udruženje distrofičara Cazin 10.700, Udruženje distrofičara Bužim 11.600, Udruženje “Fenix” Tuzla 10.800, Udruženje za podršku osobama s intelektualnim poteškoćama na području KS “Oaza” 11.700, Udruženje gradana, roditelja i prijatelja djece sa dijabetesom “Novi horizonti” 11.300, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH  11.400, Udruženje paraplegičara, kvadriplegičara i dječije paralize KS 10.600, Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti “PIPOL” 11.000, Udruga paraplegičara i oboljelih od dječije paralize K10 10.300, Savez invalida rada Federacije BiH 10.100, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize BPK 10.200, Udruženje gradana Klub specijalnih sportova “Sunce” 10.200, Unija udruženja civilnih žrtava rata Federacije BiH 10.100, Udruženje “Mladi volonteri” Visoko 15.300, Udruženje Pomozi.ba  13.100, HO Merhamet RO Sarajevo 14.200, Udruženje Emmaus 15.600, HO Merhamet RO Zenica 14.600, HO Merhamet RO Maglaj 12.400, Centar za majku i dijete “Fenix” 12.000, Crveni križ Grada Mostara 15.400, SHU Dobrotvor 15.800, HO Merhamet RO Tuzla 14.300, Zeleni polumjesec ZDK 14.700 i Udruženje gradana Vive žene 5.000.

Dakle, preko 700 hiljada maraka trebalo je biti podijeljeno ovih udruženjima, ali Ministarstvo kojim rukovodi NiP-ov Adnan Delić nije do 31. 12. 2023. godine uspjelo uskladiti proceduru sa važećim zakonima, tako da obaveza nije nastala u toku kalendarske godine. U tom slučaju planirani novac propada i ova udruženja nisu dobila pomoć koju su planirala dobiti. Šta je prethodilo svemu?

Ministar  Adnan Delić je, naime, dostavio Vladi FBiH prijedlog Odluke o  raspodjeli prihoda u iznosu 728.458,82 KM ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću iz 2022.godine. Na prijedlog odluke reagirao je ministar finansija Toni Kraljević koji je u svom mišljenju napisao da je Adnan Delić prekršio propisanu proceduru o dodjeli novca.

“Uzimajući u obzir postupak donošenja Prijedloga Odluke, generalnog smo mišljenja da je došlo do povreda odredaba Uredbe. Naime, iako je članom 6. Uredbe propisan imperativno rok za raspisivanjem jednog Javnog konkursa, 31. januar, ministarstvo je Javni konkurs raspisivalo dva puta i to: Prvi Javni konkurs broj 07-11/14-717/23 od 06.03.2023.godine i Drugi Javni konkurs broj 07-11/13-1963/23 od 24.05.2023.godine, te su isti oba puta objavljeni nakon isteka roka. Prvi Javni konkurs broj 07-11/14-717/23 od 06.03.2023.godine je poništen Odlukom Ministra broj 07-11/14-717/23 od 15.05.2023.godine, nakon isteka rokova prijava, a što nije omogućeno procedurama uređenim Uredbom kao materijalnim propisom koji regulira predmetnu oblast. Mišljenja smo da je Ministarstvo ovakvim postupanjem stvorilo pretpostavke za potencijalne postupke ili tužbe za nadoknade štete na teret Budžeta Federacije BIH od strane aplikanata koji su aplicirali po Prvom Javnom konkursu”, napisao je ministar Kraljević.

Dakle, nakon što je preuzeo vlast, Adnan Delić je odmah poništio javni poziv prethodne vlade kako bi on odlučivao o podjeli novca. Ali to nije sve. Ministar Delić je tokom trajanja javnog poziva mijenjao konkursnu proceduru i Uredbu kojom je reguliran način podjele novca.

“Nadalje, mišljenja smo da je došlo i do povrede člana 4. stav (2) Uredbe, jer je Uredbom data mogućnost da prije raspisivanja Javnog konkursa ministarstvo donese uputstvo o podnošenju prijava na javni konkurs i objavi ga na svojoj web stranici. Stoga je Prvo Uputstvo doneseno aktom broj 07-02/3-26-1/23 od 31.01.2021. godine, ali je isto stavljeno van snage novim Drugim Uputstvom broj 07-02/3-1942-1/23 od 23.05.2023.godine i to nakon raspisivanja Drugog Javnog konkursa, a što nije omogućeno procedurama uređenim Uredbom koji regulira ovu materiju. Mišljenja smo da Ministarstvo može donositi izmijenjene ili nove Upute o podnošenju prijava na javni konkurs, koje se mogu primjenjivati tek od 1. januara sljedeće kalendarske godine i obavezno prije raspisivanja Javnog poziva. Naime, propusti u postupanju po propisanim procedurama ograničavaju ispunjavanje principa transparentnosti definiranog u članu 4. Zakona o budžetima u FBiH, odnosno potrošnju javnog novca, ispunjavanje zakonskih obaveza i utvrđivanje odgovornosti na potpun i objektivan način”, naveo je ministar Kraljević u svom mišljenju na proceduru Adnana Delića.