Svi bračni parovi u Federaciji BiH koji su nakon 16. juna 2023. godine započeli proces liječenja biomedicinski potpomognutom oplodnjom, neće imati pravo na nadoknadu troškova iz Budžeta. Jer Vlada Federacije BiH sa Nerminom Nikšićem na čelu donijela je 27. decembra odluku da se osam miliona maraka namijenjenih za liječenje neplodnosti jednostavno – ukine.

Odluka Vlade FBiH – ukida se 8 miliona KM za liječenje neplodnosti

“S obzirom na to da Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH nije utrošio sredstva u iznosu od 8 miliona KM u tekućoj godini, obratio se sa zahtjevom za preraspodjelu sredstava sa pomenutog transfera na transfer za provođenje programa fonda solidarnosti. Federalno ministarstvo zdravstva se obratilo Federalnom ministarstvu finansija sa zahtjevom za preraspodjelu sredstava što je i odobreno, a nakon šo je Zavod izvršio povrat neutrošenih sredstava”, navedeno je u obrazloženju Odluke Vlade FBiH od 27. 12. 2023. godine.

Obrazloženje – nisu utrošena sredstva

Dakle, Vlada konstatira da osam od deset planiranih miliona maraka planiranih za liječenje neplodnosti nije utrošeno tokom 2023. godine, pa odlučuje taj novac prebaciti za druge svrhe. Ali, zbog čega nije utrošeno?

Novi rok, my baby

Ukratko, da sredstva ne bi bila utrošena, sedam dana ranije pobrinuo se federalni ministar zdravlja Nediljko Rimac. On je, naime, 20. decembra izmijenio Pravilnik prema kojem povrat sredstava za liječenje od neplodnosti mogu izvršiti samo oni parovi koji su proces započeli prije 16. juna 2023. godine. Dakle, svi oni koji su, u drugom dijelu godine, od 16. juna do 31. decembra.  bebu pokušali dobiti biomedicinski potpomognutom oplodnjom  – ostali su bez prava da apliciraju. za povrat novca. Što, logično, otvara prostor za formulaciju – “nisu utrošena planirana sredstva”. Evo ključne odredbe izmjena Pravilnika od 20. decembra 2023. godine.

“U članu 11a. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: “(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana podnositelji zahtjeva koji su liječeni biomedicinski potpomognutom oplodnjom bez saglasnosti Komisije za BMPO Federalnog zavoda iz člana 3. ovog pravilnika, imaju pravo na naknadu troškova liječenja iz sredstava budžeta Federacije po cijenama, saglasno Cjenovniku zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima fonda federalne solidarnosti i Tarifi zdravstvenih usluga, pravo na naknadu troškova lijekova za stimulaciju ovulacije koji su registrirani do iznosa maksimalne veleprodajne cijene lijeka koju je utvrdila Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, uvećane za maloprodajnu maržu i PDV, te pravo na naknadu troškova lijekova za stimulaciju ovulacije koji su neregistrirani do iznosa koji se nalazi na originalnom fiskalnom računu apoteke o kupovini/nabavci lijeka, a sve pod uvjetom da je liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom izvršeno od 01.01.2023. godine do 16.06.2023. godine i da je od strane Komisije za BMPO Federalnog zavoda utvrđeno da se radi o liječenju biomedicinski potpomognutom oplodnjom i lijekovima za stimulaciju ovulacije za predmetno liječenje, koje se finansiraju iz sredstava budžeta Federacije”.

Izmjene Pravilnika: umjesto 31.12. rok “vraćen” na 16.6.

Da sve bude još apsurdnije, federalni premijer Nermin Nikšić je imenovao Radnu grupe za izradu Politike demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine.

“Zadatak Radne grupe je da najkasnije do 31.12.2023. godine, izradi dokument Politike demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine, koji će na sistematičan i stručan način ponuditi konkretne, kako kratkoročne tako i dugoročne mjere na poboljšanju trenutne demografske slike u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na rješavanje problema odlaska mladih, smanjenja stope nataliteta i sve prisutnije pojave ubrzanog starenja stanovništva, te da isti dostavi Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike”, navedeno je u Nikšićevom Rješenju.

Osim toga, jedna od najvećih kritičarki prošlog saziva Vlade FBiH bila je visokopozicionirana funkcionerka vladajuće Naše stranke. Naime, Sabina Ćudić, tada zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, tražila je da se u budžetu Federacije za 2020. godinu planiraju interventna sredstva za refundaciju svih pojedinačnih troškova biomedicinski pomognute oplodnje nastalih u 2019. godini.

„Na ovaj način Vlada bi se donekle odužila svima koji su usvajanjem Zakona dovedeni u zabludu da će ostvariti pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osim toga, Vlada bi time spriječila troškove sudskih postupaka na osnovu opravdanih tužbi koje će neminovno uslijediti“, rekla je Ćudić.

Iznos koji Ćudić predlaže za refundaciju iznosi dva miliona KM za koliko bi, po njenom prijedlogu, trebao biti umanjen iznos bruto plata i naknada plata.

Tri godine kasnije, stranka Sabine Ćudić je vladajuća partija u Federaciji BiH. Ministri iz Naše stranke, zajedno sa ministrima iz SDP-a, NiP-a, HDZ-a i HDZ-a 1990 glasali su za ukidanje novca namijenjenog za liječenje neplodnosti.

Podsjetimo, hrvatski lobista Edward P. Joseph je u izvještaju Instituta za vanjsku politiku Univerziteta “Johns Hopkins” i “Wilson” centra iz januara 2022. godine kao jedan od ključnih problema u Bosni i Hercegovini, pored „hrvatskog i srpskog separatizma“ naveo i “bošnjački demografski oportunizam”.