Na livadi u selu Branjevo kod Zvornika, 16. jula 1995. godine, strijeljan je Ibro Hasanović. Njegovo je tijelo, potom, bačeno u masovnu grobnicu. Dio njegovih kostiju je kasnije pronađen i ukopan u Potočarima. Iza Ibre je ostao sin Alija i dvojica unuka, sinova njegovog drugog sina Hasana koji je poginuo kao pripadnik Armije RBiH.

Alija Hasanović, sin Ibrin, naslijedio je dio očeve zemlje u blizini Milića. Njivu Grahovište površine 2,2 duluma i 500 kvadrata šume pored njive Hasanovići su godinama posjedovali. Osnovni sud u Vlasenici je 4. avgusta 2017. godine donio Rješenje o nasljedstvu kojim je su dvije navedene parcele pripale Aliji Hasanoviću. I tako je bilo sve do marta 2021. godine.

„Oduzeli su mi i njivu i šumu“, kaže Alija Hasanović za Istraga.ba.

Alija Hasanović nije jedini ostao bez zemlje. Stotine duluma livada i šuma koje su posjedovali Bošnjaci, pobijeni u RS-u ili protjerani iz tog entiteta, uknjiženo je na Republiku Srpsku.

„Njive knjiže na Republiku Srpsku, a šume na Šume Srpske“, ističe Alija Hasanović.

Evo Rješenja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka – područna jedinica Milići.

Samo ovim aktom od 26. februara 2021. godine, po osnovu Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, oko stotinu parcela je oduzeto od posjednika i uknjiženo na Republiku Srpsku.

„Naveli su da smo mi tu zemlju uzurpirali u nekom Austrougarskom periodu i na osnovu nekog Zakona o uzurpaciji su nas proglasili uzurpatorima zemlje“, navodi Hasanović.

Rješenje RUGIP-a RS se temelji na prethodnom zapisniku njihove Komisije.

„Fizička lica u svojim izjavama“, piše u obrazloženu Rješenja, „ističu da se ne slažu sa nalazom člana Komisije za geodetske poslove kao i sa prijedlogom predstavnika Pravobranilaštva RS i traže da se predmetne parcele upišu na sadašnje posjednike, s obzirom da se ne radi o uzurpaciji na navedenim parcelama“.

Međutim, zahtjevi vlasnika su odbijeni, pa je RUGIP RS sve parcele uknjižio na Republiku Srpsku. Evo i konkretnih dokaza.

Dvadeset i dvije godine nakon što su pripadnici Vojske Republike Srpske na Branjevu strijeljali Ibru Hasanovića, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS izdala je Posjedovni list u kojem je taksativno navedeno šta je sve ubijeni Hasanović posjedovao na dan smrti.

Posjedovni list iz 2017. godine

Na stranici broj dva je, tako, bilo navedeno da je on bio posjednik dvije parcele Grahovište sa oznakama 1840/1 i 1840/2 (njiva i šuma).

Ibro Hasanović posjedovao je dvije parcele

Ove dvije parcele, četiri godine kasnije, RUGIP oduzima Ibrinom sinu Aliji Hasanoviću koji je imovinu naslijedio od oca. Danas u online bazi e-katastra piše da je vlasnik te dvije nekretnine – Republika Srpska.

Parcele Ibre Hasanovića uknjižene na RS

Idemo dalje. Katastarska općina Maćesi (Milići). Parcelu broj 1821 decenijama je posjedovao Adem Alić. Imovinu su naslijedili njegovi sinovi Avdija i Nijaz. RUGIP ih 2021. godine proglašava uzurpatorima. Danas četiri i po duluma njive pripadaju Republici Srpskoj.

Parcele Adema Alića uknjižene na RS

Mustafa Ibrić iz Milića je posjedovao parcelu 668. Imovinu su naslijedili njegovi sinovi Husejin i Zahid. Rješenjem iz 2021. godine RUGIP ih proglašava uzurpantima i oduzima imovinu. Dva duluma su uknjižena na Republiku Srpsku.

Parcele Mustafe Ibrića uknjižene na RS

Na fotografiji ispod možete vidjeti samo jedan dio spiska Bošnjaka kojima su vlasti Republike Srpske oduzele imovinu. Sve parcele su uknjižene na Republiku Srpsku. Na Rješenju iz 2021. godine se, rekosmo, nalazi preko stotinu parcela samo u katastarskoj opštini Maćesi (Milići).

dio spiska Bošnjaka iz Milića kojima je oduzeta imovina i uknjižena na RS

Četiri duluma i 600 kvadrata površina je parcele 1533 koju je posjedovao i koristio Korkutović Huseina Husnija. RUGIP je Rješenjem iz 2021. godine konstatovao da je to “uzurpirana” parcela. Njiva je oduzeta i uknjižena na Republilku Srpsku.

Jedan od zakona na kojem su vlasti RS temeljile oduzimanje imovine je Zakon o uzurpacijama preuzet iz bivše SFRJ. Ovaj Zakon je na snazi od 1978. godine.

No, vlasti bivše države nisu našle elemenata za oduzimanje navedene imovine koju su koristili Bošnjaci, a koju su vlasti Republike Srpske počele oduzimati i knjižiti na taj entitet.