Isti broj protokola, isti potpisnici, identičan datum potpisivanja, ali dva različita ugovora. Kada na osnovu prvog, regularnog ugovora, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nije mogao isplatiti 21 hiljadu maraka privatnoj kompaniji Medical d.o.o. Mostar, naknadno su sačinili “prihvatljivu” verziju ugovora iz koje su izbacili odredbu koja je kočila isplatu novca. Ukratko, promijenili su član ugovora koji je predviđao bankovne garancije koje su bile preduslov za isplatu novca. Evo detalja.

Javna ustanova Dom zdravlja Sarajevo raspisao je u julu prošle godine tender za nabavku radiološke opreme. Ova javna nabavka podijeljena je na tri lota. Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je kompanija Medical d.o.o. iz Mostara čiji je vlasnik Jasmin Đonko,  kadar blizak SDP-u BiH.

Ugovore za sva tri lota u ime Doma zdravlja Sarajevo potpisao je SDP-ov direktor Abel Baltić. Vrijednost ugovora za LOT1 bila je 210 hiljada KM, za LOT2 173 hiljade KM, dok je LOT3 vrijedio 21 hiljadu KM. U sva tri potpisana ugovora bila je odredba koja je podrazumijevala da firma Medical 15 dana nakon zaključenja ugovora preda bankovnu garanciju u visini od 3 posto ugovorene vrijednosti robe.

Bankovna garancija, pisalo je u svim ugovorima, morala je biti “neopoziva, bezuslovna i naplativa na prvi poziv”. Novac za prva dva ugovora je uredno isplaćen jer je dostavljena bankovna garancija, ali onaj treći, LOT3, postao je sporan.

Naime, tenderskom dokumentacijom bila je predviđena bankovna garancija. Kompletnu dokumentaciju možete pročitati ukoliko kliknete ovdje, a ključni detalj se nalazi na fotografiji ispod ovog pasusa.

Idemo dalje. Ugovor za LOT3 potpisan je 10 avgusta 2022. godine, a potpisnik u ime Doma zdravlja je Abel Baltić. Kompletan ugovor možete pročitati klikom ovdje, dok na fotografiji ispod moižete pročitati član 12 ugovora.

“Izvršilac je obavezan da Naručiocu, najkasnije 15 dana od dana zaključenja ugovora, na ime obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza, preda bankovnu garanciju u visini od 3 posto ugovorene vrijednosti robe koja je neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv. Garancija mora da važi u cjelokupnom periodu trajanja ugovora”, navedeno je u ugovoru koji je protokolisan 15. avgusta 2022. godine.

No, tri mjeseca kasnije nastaje problem. Služba za ekonomsko-finansijske poslove 23. novembra 2022. godine konstatuje da je Medical dostavio račun za LOT3, ali da bankovna garancija nije dostavljena, iako je prema članu 12 potpisanog ugovora bila predviđena. Evo dokumenta.

Nakon što je konstatovano da za LOT3 nema bankovne garancije i da Ministarstvo zdravlja Kantona Sarajevo ne želi isplatiti 21 hiljadu maraka firmi Medical d.o.o. koja je, prema informacijama Istrage, pomagala kampanju SDP-a, na scenu stupa direktor Doma zdravlja Abel Baltić. On naknadno, u decembru 2022. godine, mijenja ranije potpisani ugovor. Onaj stari se izbacuje iz sistema, dok se ovaj drugi, krivotvoreni, ubacuje u sistem. Ovaj drugi sporni ugovor koji je na realizaciju dostavljen 22. 12. 2022. godine možete pročitati ukoliko kliknete ovdje. A evo ključnih razlika.

Prvi ugovor za LOT3 je imao 18 članova, dok ovaj drugi, krivotvoreni ugovor ima 17 članova. Osim brisanja  člana koji se odnosni na servisiranje isporučenog aparata, ključna promjena je u članu 12.

“U slučaju kašnjenja u isporuci roba,do kojeg je došlo krivicom Izvršioca, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,5 posto naručene robe za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja računajući od proteka roka od dana dostavljanja narudžbenice, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10 posto ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe”, navedeno je u “novom” članu 12 krivotvorenog ugovora.

Dakle, bankovna garancija više ne postoji, iako je bila propisana prvobitnim ugovorom i tenderskom dokumentacijom. Nakon što je ovaj ugovor krivotvoren, novac je isplaćen firmi Medical.

Prethodni članakKolumna Andreja Nikolaidisa: U Srebrenici se, po Amfilohiju, desila vrsta ‘preventivnog genocida’, isto što se u Gazi sada dešava
Naredni članakSlučajnost ili namjera: Dan pred ročište optuženi NiP-ov federalni zastupnik Halil Bajramović susreo se sa federalnim tužiocem i članom VSTV-a Sašom Sarajlićem čija je bivša supruga postupajuća sutkinja u predmetu protiv njega!